Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2023-10-30 >>>

 

Klimat rosnących strat

 

Nawigacja

2023-10-31  

|<<

   

 >>|

2023-10-30  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2023-10-27  

|<<

     

 

Data publikacji: 2023-10-30

Dz.U. nr: 5854

Nie będziecie zajmować się ubezpieczeniami

(EIOPA, EY, KNF, PIU)

Główne cele ESG to zaspokojenie potrzeb ludzi żyjących współcześnie oraz zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich własnych potrzeb. E - ochrona środowiska i klimatu - to m.in. zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie czy zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. S - poprawa relacji społecznych - oznacza choćby wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, a także wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawa jakości odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Wreszcie G - wprowadzenie reguł ładu korporacyjnego - obejmuje zmniejszanie nierówności w krajach i między krajami oraz promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, zapewnienie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.

Polska Izba Ubezpieczeń w swoim Raporcie Klimatycznym pokazuje, jak cele ESG będą wprowadzane w życie. A ubezpieczenia w tym dążeniu do powszechnej szczęśliwości będą na szczęście ważnym narzędziem.

- Marcin Z. Broda, redaktor naczelny

 

Czytanie raportu klimatycznego Polskiej Izby Ubezpieczeń: "Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i transformacji energetycznej" powstałego przy współpracy EY, daje nadzieję. Nadzieję na zapewnienie zrównoważonego użytkowania ekosystemów, zwalczenie degradacji oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej. Nadzieję na uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi integracji społecznej. Nadzieję na osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt. Bo to kolejne szczegółowe cele odpowiednio E, S i G.

Wciąż niezaangażowani

PIU pokazuje wyniki ankiety przeprowadzonej wspólnie z EY w lipcu 2022 roku, gdzie pytano o produkty odpowiadające na wzrost znaczenia niskoemisyjnych źródeł energii. Wyniki nie są porywające, świadczą o tym, że to początek drogi. Ale, w ankiecie nie brały udziału wszystkie zakłady - odpowiedzi udzieliło 7 zakładów ubezpieczeń na życie (63% udziału w składce przypisanej) i 9 zakładów ubezpieczeń majątkowych (46% udziału). W ankiecie mamy więc (str. 63):

 • 3 ubezpieczycieli - Ochrona w całym cyklu eksploatacji projektów dotyczących energii odnawialnej
 • 4 ubezpieczycieli - Ochrona przed awariami w działaniu technologii odnawialnych
 • 1 ubezpieczyciel - Gwarancja uzyskania oczekiwanych efektów ekonomicznych dla prosumentów energii odnawialnej
 • 3 ubezpieczycieli - Ochrona dla klientów detalicznych w zakresie domowego sprzętu wykorzystującego energię odnawialną
 • 4 ubezpieczycieli - Ochrona ubezpieczeniowa alternatywnych źródeł energii
 • 3 ubezpieczycieli - Ochrona przed ryzykiem m.in. odpowiedzialności z tytułu zdarzeń powodujących zanieczyszczenia środowiska, przerwy w działalności i odpowiedzialności za transmisję CO2

Ubezpieczyciele pełnią szczególną funkcję inwestorów instytucjonalnych, przekierowując przepływy finansowe do przedsiębiorstw i na projekty, które przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Można pomyśleć, że pozostała grupa zapewne co najmniej 20 ubezpieczycieli powinna z całą pewnością przemyśleć własne pozycje, by podjąć swoją istotną rolę w zielonej transformacji poprzez wspieranie transformacji energetycznej lub zabezpieczanie przed skutkami zmian klimatycznych. Szczególnie, że - jak słusznie na tej samej stronie zauważa PIU:

"Światowe instytucje finansowe, podobnie jak ONZ i Unia Europejska, jednoczą się w działaniach na rzecz poprawy klimatu oraz warunków życia".

Jak we wszystkim - najważniejszy jest pierwszy krok. Zakłady, które brały udział w ankiecie, to pokazały. To prawda, że na razie w samej ankiecie nieimponująco. Choćby w analizie ryzyka. Tu, jak widać w wynikach ankiety PIU i EY (rysunki str. 65) wśród ubezpieczycieli majątkowych jest na razie 3, którzy analizują ryzyko suszy i 2, którzy analizują ryzyko fali upałów. W życiu mamy tylko 1 ubezpieczyciela zwracającego uwagę na upały i 1 patrzącego na powodzie.

Instytucje pomogą niechętnym

Na szczęście jest droga! Mamy już uzgodnione plany działania organizacji zrzeszających poszczególne kraje na forum międzynarodowym i europejskim:

 • Porozumienie Paryskie
 • Agenda ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Europejski Zielony Ład

W Unii Europejskiej te plany przekuwane będą na konkretne akty prawne regulujące określone kwestie np. zrównoważone finansowanie, ujawnienia, dystrybucję ubezpieczeń, w tym w szczególności:

 • Taksonomię ESG
 • SFDR i RTS
 • Solvency II
 • Rozporządzenia do IDD
 • Non-Financial Reporting Directive / Corporate Sustainability Reporting Directive

Osobiste preferencje klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględniane w badaniu preferencji klientów przy oferowaniu ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Na tym etapie wejdą instytucję nadzorujące, a konkretnie działania KNF i EIOPA mające na celu zapewnienie implementacji aktów prawnych, dodatkowe inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój:

 • ESG w Agendzie KNF 2020-2024 i EIOPA's work programme 2022-2024
 • BION
 • Testy stresu
 • Commission's strategy for financing the transition to sustainable economy

Dla ubezpieczycieli pozostanie wdrożenie obowiązujących regulacji, a także dobrowolne działania jako wkład do zrównoważonego rozwoju:

 • Polityki ESG
 • Strategie działania
 • Ujawnienia ESG
 • Produkty jasno i ciemnozielone
 • Dobrowolne inicjatywy.

"Klimat rosnących strat" od Polskiej Izby Ubezpieczeń słusznie zauważa przy tym, iż jedyną rolą Polski jako kraju, będzie wdrożenie do lokalnego porządku prawnego regulacji przyjętych przez Unię Europejską. Zresztą rozporządzenia (unijne) i tak podlegają bezpośredniemu zastosowaniu w krajach członkowskich. Jedynym "własnym" narzędziem nacisku ma być Ustawa o rachunkowości.

Zapomnijcie o stawkach

Jednak ESG to szanse. Najpierw ubezpieczyciele zobaczą zawsze wyzwania; być może taka jest nasza branża. W tym przypadku wśród wyzwań ESG wskazywanych przez ubezpieczycieli (str. 78):

"najczęściej pojawiają się te, które są związane z brakiem doświadczenia rynkowego w tym zakresie. Kwestie ESG są stosunkowo nowe, brakuje danych, ale też odpowiedniej kadry do oceny inwestycji ESG."

Jednak zaraz właśnie szanse:

 • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie
 • Korzyści dla lepszego świata, realny pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo (zmiany klimatu, prawa człowieka)
 • Prewencyjne zarządzanie ryzykiem poprzez promowanie lepszych nawyków
 • Potencjalna możliwość wyróżnienia się od konkurencji oraz poprawy relacji z pracownikami.

Istotnym narzędziem komunikacji są dla inwestorów ratingi i indeksy ESG.

Wszystkie doniosłe rynkowo, mające wręcz kluczowe znaczenie dla statusu w branży konkretnych ubezpieczycieli. Zapewne szczególnie istotne na rynku dotkniętym inflacją i wojną cenową, bo dające szansę na budowanie nie-cenowej, merytorycznej konkurencji pomiędzy poszczególnymi, działającymi wspólnie i w dobrej sprawie ubezpieczycielami. Dla nas, dla ludzi, dla planety znacznie przecież korzystniej będzie, jeśli o sukcesie ubezpieczyciela decydować będą wskaźniki E:

 • emisja gazów cieplarnianych
 • ślad węglowy
 • ekspozycja wobec firm działających w sektorze paliw kopalnych
 • kolejne 7 czynników wskazanych przez PIU (str. 80)

wskaźniki S:

 • zróżnicowanie płci w organach zarządczych i nadzorczych spółek
 • dysproporcja wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

oraz wskaźniki G:

 • naruszenie zasad opisanych w UN Global Compact dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji
 • ekspozycja wobec kontrowersyjnej broni
 • brak procesów i mechanizmów do monitorowania zgodności z zasadami UN Global Compact i Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Wszystko oceniane przez agencje nadające ratingi ESG, których celem jest obiektywna, porównywalna ocena działań spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju. A spółki posiadające ratingi ESG uwzględniane są przecież w prestiżowych indeksach i benchmarkach ESG.

Działajcie! A będzie czym się chwalić!

Marcin Z. Broda

Redaktor naczelny

 

Linki:  

Zobacz także:

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Stąd i lepsza prewencja niż wypłata odszkodowań

Ubezpieczone vs nieubezpieczone

Istotne dziś, istotne jutro...

Jak ważną rolę pełnimy

Rola ubezpieczeń w transformacji energetycznej


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń, a inspiracją raport "Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i transformacji energetycznej".

 

Zobacz firmy: EIOPA, EY, KNF, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2023-10-30 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.