Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2023-10-16 >>>

 

Klimat rosnących strat

 

Nawigacja

2023-10-17  

|<<

   

 >>|

2023-10-16  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2023-10-13  

|<<

     

 

Data publikacji: 2023-10-16

Dz.U. nr: 5844

Jak ważną rolę pełnimy

(EBC, EIOPA, EY, PIU)

My w branży doskonale powinniśmy zdawać sobie sprawę, jak ważne są ubezpieczenia i jak bardzo pomagają uporać się z negatywnymi skutkami negatywnych zdarzeń, łagodzić ich skutki. To elementarne. W końcu takaż rola ubezpieczeń - chronić klienta, jego majątek, po prostu zapewnić odporność w przypadku szkody. Odporność dla jednostki, a w masie - dla całej gospodarki. Na przykład w przypadku katastrof naturalnych.

- Anna Trzcińska, zastępca redaktora naczelnego

 

Ubezpieczenia mają kluczowe znaczenie dla odporności społecznej i gospodarczej na skutki występowania katastrof naturalnych. Może brzmi to dość górnolotnie, ale tak właśnie jest. I jest to niezwykle istotna rola! Mamy wszak realny wpływ na to, jak szybko uda się wrócić do względnej normalności po zdarzeniu katastroficznym.

Jak podkreśla Polska Izba Ubezpieczeń w swoim raporcie "Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i transformacji energetycznej", powstałym przy współpracy EY, w państwach, gdzie ubezpieczenia są bardziej niż mniej powszechne, możliwa jest szybsza odbudowa mienia osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz infrastruktury publicznej. Są na to po prostu pieniądze. Pochodzą one z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli. Życie wraca więc do normy po kilku, kilkunastu miesiącach od katastrofy. Z kolei w miejscach, gdzie ubezpieczenia nie funkcjonują, skutki katastrof naturalnych oddziałują latami, powodując degradację gospodarczą, a także masowe migracje. Dotyczy to w szczególności krajów rozwijających się. Na przykład:

  • skutkami powodzi w Pakistanie, która miała miejsce we wrześniu 2022 r., dotkniętych było 33 milionów osób. Z tego 600 tys. żyje obecnie w tymczasowych obozach pomocy.
  • w wyniku powodzi w Nigerii, która miała miejsce w październiku 2022 r., przesiedlonych zostało 1,3 mln osób.

Katastrofy a gospodarka

Ubezpieczenia zdecydowanie mogą pomóc złagodzić skutki katastrof dla całej gospodarki. Warto tutaj może pokrótce wyjaśnić, w jaki w ogóle sposób katastrofy na tę gospodarkę wpływają. Piszą o tym eksperci z Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz z Europejskiego Banku Centralnego w raporcie zatytułowanym "Zmiana klimatu, katastrofy i makroekonomiczne korzyści z ubezpieczenia". W wyniku katastrof giną ludzie, ale giną też zwierzęta gospodarskie, zniszczeniu ulegają budynki, ale i uprawy. W zależności od rodzaju klęski żywiołowej, występujące zakłócenia mogą się przeciągać - na przykład do czasu ustąpienia wód powodziowych - ale mogą też znacznie wykraczać poza początkowy obszar oddziaływania - na przykład poprzez zaburzone łańcuchy dostaw, uszkodzoną infrastrukturę. Jako przykład podać można trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii w marcu 2011 roku, które wpłynęło na produkcję samochodów w całym kraju. Wpływ gospodarczy katastrof wykracza więc poza początkowe szkody bezpośrednie. Często znacznie...

Wpływ gospodarczy katastrof wykracza poza początkowe szkody bezpośrednie. Często znacznie...

Bez ubezpieczeń i z nimi

Jeżeli jest katastrofa naturalna, to zniszczeniu ulega mienie firm, osób fizycznych, ale także infrastruktura transportowa., telekomunikacyjna Następuje ekonomiczny i logistyczny paraliż. Pieniądze z ubezpieczeń pozwalają się podnieść drogowcom, firmom telekomunikacyjnym, składom budowlanym i innym przedsiębiorcom kluczowym w procesie uprzątnięcia i odbudowy. Później ubezpieczenia pozwalają osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym usunąć skutki szkód, dzięki czemu mogą oni powrócić do normalnego funkcjonowania. Idealnie, kiedy firmy mają wykupione ubezpieczenia obejmujące ochroną koszty i utracone zyski w trakcie przerwy w działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu firmy te mogą wypłacać pensje i wprowadzać procesy związane z zapewnieniem ciągłości działania. Taka ochrona ubezpieczeniowa powoduje, że społeczne skutki katastrof są o wiele niższe, niż gdyby tych ubezpieczeń nie było.

Zarówno EIOPA oraz EBC, jak i PIU, w swoich raportach podkreślają, że odbudowa po katastrofach jest szybsza i pełniejsza, gdy udział szkód objętych ubezpieczeniem jest wyższy. Wyższy poziom penetracji pozwala na szybsze odbicie gospodarcze dla poszkodowanego regionu. Szczególnie wyraźne jest to w skrajnych przypadkach, gdy katastrofa mocno uderza w gospodarkę regionu. Ubezpieczenie może wówczas kilkakrotnie spowolnić zapaść gospodarczą. To niezwykle istotna rola! Bo bez ubezpieczeń skutki katastrof mogą tworzyć niebezpieczną spiralę: rządy zwiększają wydatki, by odbudowywać nieubezpieczone mienie, a przecież produkcja ze względu na skutki katastrof jest ograniczona, co zmniejsza wpływy do budżetu. Jeśli natomiast mienie jest ubezpieczone, duża część kosztów jest przeniesiona na ubezpieczycieli.

Rola ubezpieczeń jest kluczowa w kontekście odporności gospodarki na katastrofy. Ubezpieczenia są potrzebne, wręcz niezbędne.

I choć życzylibyśmy sobie, żeby tych kosztów katastrof było jak najmniej... to jednak chyba nie ma co na to liczyć. Zewsząd słychać przecież, że zdarzenia ekstremalne będą występowały coraz częściej, a w efekcie wzrośnie liczba i wartość szkód z nimi związanych. Już zresztą wzrasta.

Druga strona medalu

Rola ubezpieczeń jest kluczowa w kontekście odporności gospodarki na katastrofy - warto to podkreślić raz jeszcze. Ubezpieczenia są potrzebne, wręcz niezbędne, ale jest też druga strona medalu. Pamiętać trzeba, że sami ubezpieczyciele mierzą się z wyzwaniami, w tym z tymi związanymi z rosnącymi kosztami reasekuracji. W tym kontekście przywołać warto poważne obawy branży w kontekście projektu oświadczenia nadzorczego EIOPA w sprawie nadzoru nad reasekuratorami z państw trzecich (zobacz: Branża alarmuje ws. nadzoru EIOPA nad reasekuracją z państw trzecich). Te propozycje mogą potencjalnie utrudnić korzystanie z pojemności tychże reasekuratorów. A niewykluczone, że w przyszłości okaże się, że pojemność reasekuratorów spoza EOG może być istotna dla zachowania stabilności europejskiej gospodarki...

Coraz wyższe koszty reasekuracji to jedno z wielu wyzwań. Ale branża ubezpieczeniowa jak nikt potrafi sobie z nimi radzić, czyż nie?

Anna Trzcińska

Zastępca redaktora naczelnego

 

Linki:  

Zobacz także:

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Stąd i lepsza prewencja niż wypłata odszkodowań

Ubezpieczone vs nieubezpieczone

Istotne dziś, istotne jutro...


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń, a inspiracją raport "Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i transformacji energetycznej".

 

Zobacz firmy: EBC, EIOPA, EY, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2023-10-16 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.