Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2022-08-31 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2022-09-01  

|<<

   

 >>|

2022-08-31  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2022-08-30  

|<<

     

 

Data publikacji: 2022-08-31

Dz.U. nr: 5564

Prawo Asekuracyjne Nr 2/2022

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


W kwartalniku między innymi:


Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Od nowego redaktora naczelnego

W dniu 12 kwietnia 2022 roku Zarząd Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych powierzył sprawowanie funkcji redaktora naczelnego kwartalnika Prawo Asekuracyjne Prof. Marcinowi Orlickiemu. "Prawo Asekuracyjne pozostanie kwartalnikiem naukowym. Jego naukowy charakter będzie jednak postrzegany w szczególny sposób. Skoro bowiem prawo jest uporządkowanym zespołem reguł, które rządzą życiem społecznym i gospodarczym, to nauka prawa musi być zawsze bardzo blisko życia. Nauka prawa ubezpieczeń musi być bardzo blisko praktyki ubezpieczeniowej - tego, co rzeczywiście dzieje się w zakładach ubezpieczeń, u brokerów, multiagentów i agentów. Podstawowym kryterium jakości tekstów naukowych jest bowiem zawsze ich potencjał rozwiązywania problemów praktycznych. (...) Zapraszam więc do publikowania. Otwarta i kompetentna dyskusja służy nam wszystkim. Będę starał się ją pobudzać, moderować i wspierać.".


Paweł Machulak, Jakub Sewerynik

O zasadzie wzajemności w ubezpieczeniach - próba reinterpretacji

Podstawą funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest ubezpieczanie swoich członków na zasadzie wzajemności. W polskiej doktrynie prawa zasada wzajemności była dotychczas wiązana przede wszystkim z nieostatecznym charakterem (wysokością) składki. Wskazywano nawet, że w ubezpieczeniach wzajemnych zobowiązanie do zapłaty składki stałej nie występuje. W artykule przeanalizowano, czy takie rozumienie zasady wzajemności znajduje potwierdzenie w obowiązujących przepisach i czy rzeczywiście jest ono zgodne ze współczesnym rozumieniem tej zasady. Podjęto również próbę zidentyfikowania istotnych cech zasady wzajemności.


Beata Mrozowska-Bartkiewicz

O potrzebie sprecyzowania przepisu art. 36 ust. 1 i art. 52 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczenia obowiązkowe, w szczególności obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pełnią niezwykle ważną funkcję społeczną, chroniąc interesy majątkowe zarówno osób poszkodowanych, jak i samych sprawców. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych stworzyła fundamenty systemu funkcjonowania ubezpieczeń obowiązkowych, między innymi zostały w niej określone kwestie takie, jak: jakie ubezpieczenia są ubezpieczeniami obowiązkowymi, zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia, w tym sumy gwarancyjne w ubezpieczaniach wymienionych w tej ustawie, sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń. Ze względu na niezwykle istotną rolę i masowy charakter ważne jest, aby przepisy kształtujące zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym wysokość sumy gwarancyjnej, były skonstruowane precyzyjnie i w sposób niebudzący wątpliwości. Tymczasem użyte przez ustawodawcę sformułowanie w art. 36 ust. 1 oraz art. 52 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: "Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych [...]" i wiążący się z tym problem prawny, czy ubezpieczenie o wyższej sumie gwarancyjnej niż wskazana w treści powołanych wyżej przepisów jest ubezpieczeniem obowiązkowym, czy też w kwocie sumy gwarancyjnej, przewyższającej wskazane kwoty, jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Artykuł jest poświęcony analizie praktyki zawierania umów ubezpieczenia z określeniem sumy gwarancyjnej wyższej niż w powołanych wyżej przepisach, bez jednoczesnego wskazania, w jakich granicach dane ubezpieczenie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a w jakich - dobrowolnym.


Wojciech Łuczka

SFDR oraz rozporządzenia delegowane - praktyczne problemy wdrożenia nowych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju na rynku ubezpieczeniowym

Artykuł dotyczy wybranych wątpliwości prawnych związanych ze sposobem wdrożenia na rynku ubezpieczeniowym nowych obowiązków, które wynikają z unijnych przepisów dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju. Omówione w artykule wątpliwości związane są z przepisami rozporządzenia SFDR (m.in. zakres stosowania obowiązków do agentów ubezpieczeniowych, zakres przedmiotowy stosowania rozporządzenia, polityka wynagrodzeń czy postanowienia dotyczące marketingu) oraz rozporządzenia delegowanego do Dyrektywy IDD, które wdraża koncept badania preferencji klienta dla zrównoważonego rozwoju (zagadnienie umiejscowienia obowiązków w sekcji Ocena odpowiedniości mającej zastosowanie co do zasady do brokerów, kwestia różnic definicyjnych co do zakresu produktów objętych rozporządzeniem i polską ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). Artykuł zawiera także wnioski de lege ferenda, które mogłyby pomóc rozwiązać część istniejących wątpliwości prawnych.


Renata Orzechowska

Zgłoszenie okoliczności, które mogą spowodować wniesienie roszczenia a skuteczność dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia D&O

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia D&O ubezpieczyciele oczekują informacji na temat okoliczności, które mogą w przyszłości spowodować wniesienie roszczenia lub wszczęcie postępowania przeciwko ubezpieczonym. Ponadto umowa ubezpieczenia może nakładać na spółkę obowiązek zawiadamiania ubezpieczyciela o pewnych zdarzeniach, które ujawnią się już po zawarciu umowy. Artykuł jest poświęcony analizie, jak występowanie takich okoliczności wpływa na dochodzenie świadczeń z umowy ubezpieczenia D&O w odniesieniu do roszczeń, które spółka może w przyszłości kierować wobec członków władz. Złożoność relacji między podmiotami objętymi ubezpieczeniem i konstrukcja ubezpieczenia oparta na triggerze claims made mogą mieć pewne przełożenie na skuteczność dochodzenia przez spółkę roszczeń odszkodowawczych przeciwko członkom władz z umowy ubezpieczenia. W artykule zostaną więc omówione wybrane zagadnienia odnoszące się do tej problematyki, tj.: obowiązek spółki podania do wiadomości ubezpieczyciela znanych okoliczności przed zawarciem umowy ubezpieczenia i po zawarciu, określone w art. 815 i 818 k.c.; ryzyko uznania umowy ubezpieczenia D&O za bezskuteczną w świetle art. 806 k.c. w odniesieniu do znanych okoliczności występujących przed zawarciem umowy; ryzyko przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia w przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi okoliczności, które mogą spowodować wniesienie roszczenia lub wszczęcie postępowania w przyszłości.


Dr hab. Magdalena Szczepańska

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawach połączonych C-143/20 i C-213/20 w sprawach obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zwanych unit-linked

Przedmiotem glosy jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawach połączonych C-143/20 i C-213/20 odnoszący się do obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych unit-linked. Wyrok ten zawiera wytyczne w kwestii obowiązków informacyjnych w tego rodzaju ubezpieczeniach dotyczące zarówno podmiotów, którym udzielane mają być informacje, jak i ich zakresu przedmiotowego. Przedmiotowa kwestia ma istotne znaczenie dla praktyki ubezpieczeniowej, a nie została ona jednoznacznie zdefiniowana w przepisach prawa ani w orzecznictwie sądowym. Glosa nie będzie się odnosić się do wszystkich pytań, które zostały przekazane Trybunałowi, a jedynie do kwestii dotyczących zakresu obowiązków informacyjnych w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2022-08-31 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.