Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2021-11-09 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2021-11-10  

|<<

   

 >>|

2021-11-09  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2021-11-08  

|<<

     

 

Data publikacji: 2021-11-09

Dz.U. nr: 5363

Prawo Asekuracyjne Nr 3/2021

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


W kwartalniku między innymi:


Marcin Orlicki

"Wykup leasingowanego pojazdu przez korzystającego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC"

Artykuł dotyczy sposobu interpretacji art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w odniesieniu do skutków prawnych nabycia pojazdu przez korzystającego w wykonaniu umowy leasingu, gdy zawarł on wcześniej umowę ubezpieczenia OC. Artykuł zawiera analizę polemiczną stanowiska UKNF z 11 lutego 2021 r.


Magdalena Szczepańska

"Świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym"

Celem artykułu jest kompleksowe przedstawienie świadczeń stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk), ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia zakładu ubezpieczeń. Specyfika tego rodzaju umowy przekłada się na rodzaje i sposób kształtowania świadczeń w umowie ubezpieczenia z ufk. Ze względu na brak szczegółowych regulacji prawnych w tym zakresie zasadne wydaje się przedstawienie charakterystyki prawnej poszczególnych rodzajów świadczeń. W umowie ubezpieczenia na życie z ufk szczegółowego omówienia wymaga ustalanie wysokości świadczeń uwzględniające przede wszystkim inwestycyjny charakter umowy, którym różni się ona od klasycznych umów ubezpieczenia na życie.


Beata Mrozowska-Bartkiewicz

"Swoboda w kształtowaniu członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych"

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest jedną z podstawowych form, w jakich może być prowadzona działalność ubezpieczeniowa. Charakterystyczną cechą tej formy prawnej jest to, że założyciele, a następnie uprawnieni członkowie towarzystwa mają bardzo szerokie możliwości w zakresie: wyboru modelu organizacyjnego i ustrojowego, w jakim działa towarzystwo, dokonywania jego zmiany w trakcie prowadzenia działalności, kształtowania koncepcji członkostwa, tworzenia różnych kategorii członków i nadawania im odmiennych uprawnień i obowiązków, ustalania uprawnień organów statutowych, a przede wszystkim sposobu realizacji zasady wzajemności. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w podstawowym zakresie reguluje ramy prawne, w jakich funkcjonuje ta forma prawna, niemniej jednak w wielu kwestiach odwołuje się do Kodeksu spółek handlowych. Nie zmienia to podstawowej zasady, na jakiej opiera się działalność towarzystwa, że jego statut odgrywa niezmiernie istotną rolę, znacznie większą niż w spółkach akcyjnych, a członkowie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mają szeroki zakres swobody co do modelu prowadzenia działalności i kategoryzacji swoich członków, niespotykany w innych formach prawnych, w jakich jest prowadzona działalność gospodarcza.


Paweł Matej

"Naruszenie zaleceń wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jako podstawa nałożenia sankcji na podstawie art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej"

Na podstawie art. 361 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Komisja Nadzoru Finansowego może wydawać zalecenia w stosunku do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zalecenia takie w przypadku ich niewykonania mogą stanowić podstawę nałożenia sankcji administracyjnych. Celem artykułu jest ustalenie, w jakim zakresie naruszenie aktów o charakterze nadzorczym, jakimi są zalecenia wydawane przez KNF, determinuje odpowiedzialność administracyjną zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Celem artykułu jest także ustalenie, w jakim zakresie naruszenie niewładczych aktów o charakterze nadzorczym w postaci zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego może stanowić podstawę odpowiedzialności administracyjnej przewidzianej w art. 362 ust. 1 ustawy. Autor podejmuje taką analizę w kontekście standardów konstytucyjnych znajdujących zastosowanie do odpowiedzialności administracyjnej. Standardy te porównywane są z decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego wydawanymi w związku z naruszeniem zaleceń sformułowanych przez ten organ. Artykuł zawiera wnioski de lege lata oraz de lege ferenda odnoszące się do zapewnienia zgodności z wymogami konstytucyjnymi procedury sankcjonowania naruszeń zaleceń wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Anna Tarasiuk, Bracken Crossley

"Taxation of Insurance Premiums in the EU Cross-Border Insurance Business"

Podobnie jak w wielu innych przypadkach działalności gospodarczej, z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej wiążą się różnego rodzaju obciążenia podatkowe. Umowa ubezpieczenia - wyłączona z opodatkowania VAT na poziomie unijnym - podlega innym obciążeniom podatkowym, które są charakterystyczne dla działalności ubezpieczeniowej, a mianowicie podatkowi od składki ubezpieczeniowej, omówionemu w tym artykule. Przepisy dotyczące opodatkowania składek ubezpieczeniowych nie zostały zharmonizowane na poziomie unijnym i znacznie się różnią w poszczególnych państwach. W niektórych państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, podatki takie nie zostały w ogóle wprowadzone. Omawiane w artykule zagadnienie jest związane z tym, że coraz więcej zakładów ubezpieczeń wykonuje działalność ubezpieczeniową na zasadzie transgranicznej. Z tego powodu - chociaż w Polsce tego rodzaju podatek nie występuje - to może on mieć znaczenie dla polskich zakładów ubezpieczeń, które ubezpieczają ryzyka umiejscowione poza granicami Polski.

Regulacje dotyczące podatku od składek ubezpieczeniowych zależą od wewnętrznych decyzji poszczególnych państw Unii Europejskiej, zarówno w zakresie wprowadzenia tego podatku, wyjątków, jak i stawek, i mogą się istotnie różnić w poszczególnych jurysdykcjach. Z uwagi na charakter działalności transgranicznej oraz zasad umiejscowienia ryzyka, z jakim wiąże się opodatkowanie składek, nie było jasne, czy i w jakim zakresie, w przypadku ubezpieczenia ryzyka, które znajduje się poza granicami Polski, powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od składki. Odpowiedzi na te pytania zostały udzielone przez Trybunał Sprawiedliwości UE - w kilku sprawach, przy czym orzecznictwo to było niejednolite (C-118/96, C191/99, C-243-11). Orzeczenia TSUE ujawniły złożoność opodatkowania transgranicznych umów ubezpieczenia w wielu aspektach.


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2021-11-09 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.