Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2021-07-20 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2021-07-21  

|<<

   

 >>|

2021-07-20  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2021-07-19  

|<<

     

 

Data publikacji: 2021-07-20

Dz.U. nr: 5284

Prawo Asekuracyjne Nr 2/2021

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


Patronem wydania numeru 2/2021 "Prawa Asekuracyjnego " jest Grupa PZU


W kwartalniku między innymi:


Dorota Strąk

"Trwałość umowy ubezpieczenia na życie w świetle wymogów wynikających z regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

W myśl art. 830 § 3 k.c. ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. W aktualnym stanie prawnym podnosi się, że brak jest regulacji cywilnoprawnych dających ubezpieczycielowi możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie. Nie jest jednak jasne, czy zasada trwałości umowy ubezpieczenia na życie ulega przełamaniu w świetle regulacji o charakterze publicznoprawnym z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tj. w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie ma możliwości wykonania któregokolwiek z przewidzianych prawem środków bezpieczeństwa finansowego. Artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przewidziana prawem zasada poszanowania ochrony trwałości stosunku ubezpieczenia na życie ma pierwszeństwo przed nałożonymi na ubezpieczyciela obowiązkami wynikającymi z przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a tym samym, czy zasada ta może prowadzić do narażenia ubezpieczyciela, będącego instytucją obowiązaną, na ryzyko zarzutu naruszenia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Piotr Wrzesiński

"Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny - perspektywa ubezpieczeniowa"

Artykuł przedstawia przyjęte dotychczas rozwiązania regulacyjne w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) na poziomie zarówno europejskim, jak i polskim, a w szczególności zawiera wstępną analizę proponowanych przepisów w zakresie możliwości zaoferowania OIPE przez zakłady ubezpieczeń, z uwzględnieniem obecnie funkcjonujących rozwiązań emerytalnych na rynku polskim. Przedmiot artykułu wpisuje się w prowadzone od kilku lat dyskusje o umowach ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. Artykuł wskazuje również na istnienie wielu niewiadomych, które będą miały istotne znaczenie dla powodzenia projektu OIPE - w szczególności rozwiązania podatkowe w poszczególnych państwach, które rozporządzenie OIPE pozostawia do decyzji na poziomie krajowym, jak również kwestie podatkowe przy zmianie dostawcy OIPE do innego kraju członkowskiego.


Jakub Sewerynik

"Regulacja prawna organów towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych"

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stanowią niewielką część polskiego rynku ubezpieczeń, zdominowanego przez ubezpieczycieli działających w formie spółek akcyjnych. Jednakże w ostatnich latach odnotowuje się swoisty renesans ubezpieczeń wzajemnych, w tym powstawania TUW dla poszczególnych branż. Jednocześnie regulacje prawne tej formy wykonywania działalności ubezpieczeniowej pozostają kadłubowe i nie nadążają za zmianami w otoczeniu rynkowym. Dotyczy to w szczególności regulacji organów towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, która nie odzwierciedla dynamicznych zmian wprowadzanych w ostatnich latach w prawie handlowym. W artykule autor omawia podstawowe zagadnienia związane z konstrukcją i funkcjonowaniem organów towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, dokonuje przeglądu historycznych zmian tych regulacji, analizuje zakres zastosowania do organów towarzystw przepisów o spółce akcyjnej oraz formułuje wnioski de lege ferenda.


Michał P. Ziemiak

"Aspekty prawne robo-doradztwa w ubezpieczeniach"

Robo-doradztwo, w pewnym uproszczeniu, należy rozumieć jako proces, w ramach którego np. udzielanie i przekazywanie rekomendacji dotyczących konkretnych usług odbywa się z wykorzystaniem algorytmów, w sposób zautomatyzowany. Robo-doradztwo jest obecnie wykorzystywane w branży ubezpieczeniowej, w szczególności w USA czy Europie Zachodniej. Niemniej polskie ustawodawstwo jest pozbawione regulacji odnoszących się do robo-doradztwa w ubezpieczeniach. Celem artykułu jest ukazanie podstawowych problemów prawnych związanych z robo-doradztwem jako przykładem możliwego automatyzowania procesów analizy potrzeb klienta czy zawierania umów ubezpieczenia. Tłem dla rozważań we wskazanym zakresie będzie stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa z 4 listopada 2020 r.


Marcin Orlicki

"Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19"

Glosa odnosi się do uchwały Sądu Najwyższego, III CZP 31/19, w której wskazano, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie. Autor glosy wyraża swój krytyczny stosunek do uchwały, dowodząc, że użyte przez ustawodawcę w art. 444 § 1 k.c. pojęcie "koszt" powinno być interpretowane jako poczyniony wydatek. Jeśli więc poszkodowany nie poczynił wydatków na opiekę, to nie poniósł szkody i nie jest uprawniony do jej naprawienia. Ponadto obowiązek opieki nad członkiem rodziny, który uległ uszkodzeniu ciała lub rozstrojowi zdrowia, wynika z przepisów prawa rodzinnego i ma charakter prawnorodzinny. Świadczenie opiekuńcze osoby bliskiej nie powinno więc być uznawane jako świadczenie, którego wartość jest uwzględniana przy szacowaniu rozmiaru szkody.


Małgorzata Serwach

"Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2020 r., I CSK 628/18"

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2020 r. (I CSK 628/18) dotyczy zagadnienia naruszenia dóbr osobistych oraz tzw. outsourcingu, z którego ubezpieczyciele korzystają coraz częściej w czasie prowadzonego postępowania likwidacyjnego, a także później w toku czynności zmierzających do ustalenia, czy nie doszło do zmiany okoliczności uzasadniających wypłatę określonego świadczenia pieniężnego. (...) Autorka w pozytywnej, co do zasady, glosie przedstawia argumenty przywołane przez Sąd Najwyższy, dokonuje ich oceny, porządkuje sporne zagadnienia oraz je weryfikuje. Zwraca uwagę na mnogość problemów prawnych oraz wątpliwości w tym zakresie, a także wskazuje na praktyczne znaczenie niniejszego orzeczenia i na samą problematykę odpowiedzialności ubezpieczyciela za działania lub zaniechania osoby trzeciej wykonującej określone czynności - zlecone jej na zasadach tzw. outsourcingu.


Ewa Kurowska-Tober, Magdalena Kołodziejczyk

"Wyrok Schrems II - problem przekazywania danych do państw trzecich"

Mimo że w lipcu minie rok od wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku Schrems II, jego echo wciąż odbija się nie tylko wśród specjalistów od ochrony danych osobowych, lecz także wśród dużej grupy przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną działalnością przekazują dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Choć wyrok Schrems II nie jest pierwszym dotyczącym transferu danych, ponad wszelką wątpliwość jest kolejnym rozstrzygnięciem zasługującym na miano rewolucyjnego. Dlaczego zatem jego znaczenie jest tak wielkie i dlaczego stanowi swoisty przewrót w transferach danych i - co najważniejsze - co to oznacza dla branży ubezpieczeniowej i jakie działania należy podjąć w związku z nim? W artykule przedstawiono zarówno zakres podmiotowy Wyroku Schrems II, tło sporu, najważniejsze postanowienia wyroku, jak i podsumowanie działań podjętych w ciągu dziesięciu miesięcy od wyroku.


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2021-07-20 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.