Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2021-03-30 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2021-03-31  

|<<

   

 >>|

2021-03-30  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2021-03-29  

|<<

     

 

Data publikacji: 2021-03-30

Dz.U. nr: 5208

Prawo Asekuracyjne Nr 1/2021

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


W kwartalniku między innymi:


Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

"Osoby działające w imieniu ubezpieczającego lub na jego rzecz ("Zośki")"

Artykuł dotyczy statusu, przedmiotu i zasad działania, zasad wynagradzania oraz odpowiedzialności osób, które działają w imieniu ubezpieczającego lub na jego rzecz w ubezpieczeniach grupowych. Autor podkreśla, że osoby te nie są dystrybutorami ubezpieczeń, a jednocześnie wskazuje, w jaki sposób należy stosować odpowiednio przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w odniesieniu do tych osób. Autor analizuje w szczególności, w jaki sposób należy rozumieć obowiązek działania w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny, zgodny z najlepiej pojętym interesem klienta. Ważnym elementem analizy jest ukazanie zasad wynagradzania osób działających w imieniu ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.


Prof. UG dr hab. Dorota Maśniak, Dawid Rogoziński

"Granice swobody ubezpieczyciela w kształtowaniu zakresu ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy"

Autorzy artykułu postawili sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytanie o granice swobody ubezpieczycieli w kształtowaniu zakresu ochrony i wyłączeń odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia OC przedsiębiorcy oraz w indywidualnych dodatkowych ustaleniach. Poziom skomplikowania i niejasności stosowanych obecnie na rynku ubezpieczeniowym wzorców umownych i zawieranych z przedsiębiorcami umów ubezpieczenia ich odpowiedzialności cywilnej stawia przed praktyką - w szczególności judykaturą - trudne wyzwanie w zakresie ich prawidłowej denotacji i wykładni. W odpowiedzi na to wyzwanie autorzy dokonują analizy potencjalnej odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorcy i wskazują, w jakim zakresie powinna być ona objęta ubezpieczeniem OC w zgodzie z rozsądnymi oczekiwaniami klientów.


Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Katarzyna Kędziora

"Fundusz prewencyjny w działalności ubezpieczeniowej"

Celem artykułu jest przedstawienie: specyfiki działania funduszu prewencyjnego, podejścia zarówno księgowego, jak i podatkowego w traktowaniu wydatków prewencyjnych, znaczenia działań marketingowych w prewencji ubezpieczeniowej, podobieństw i różnic w każdym z działań. Omówiono także problematykę możliwości przekazywania ubezpieczającym środków z tego funduszu na realizację celów prewencyjnych w świetle art. 18 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym w przypadku ubezpieczenia zawieranego na cudzy rachunek ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.


Renata Orzechowska

"Overview of the Recent Developments in Respect of their Impact on the Polish (Re)insurance Activity - Selected Legal and Practical Aspects"

Artykuł opisuje kilka wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie i mogą mieć istotny wpływ na polski rynek ubezpieczeń i reasekuracji. Celem artykułu jest pomoc czytelnikom w uzyskaniu pełnego zrozumienia zasad prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Polsce, a także wynikających z nich problemów. Autorka koncentruje się na wybranych tematach, takich jak: możliwość współpracy z amerykańskimi reasekuratorami, pismo Ministerstwa Finansów zezwalające na współpracę z reasekuratorami z państw trzecich, konsekwencje brexitu, polskie regulacje w tej sprawie oraz wygaśnięcie decyzji o równoważności reasekuracyjnej Japonii (Wypłacalność II). Co ciekawe, niektóre z wyżej wymienionych kwestii mogą wpływać na działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną na różne sposoby, co również jest krótko omówione w artykule.


Dr hab. Dariusz Fuchs

"Prewencja i ratownictwo w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, czyli jaki jest ogląd świata w ubezpieczeniach obowiązkowych w świetle interpretacji art. 439 k.c."

Artykuł stanowi omówienie obowiązków (powinności) prewencyjnych spoczywających na ubezpieczycielu i innych podmiotach stosunku ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC. W analizie uwzględniono aspekty prawnoporównawcze i wskazano na ewolucję regulacji polskiego prawa prywatnego, a także odniesiono się do specyfiki ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Szczególną uwagę zwrócono na wykładnię i znaczenie w praktyce art. 439 k.c. Przywołano możliwe rozbieżności interpretacyjne co do statusu poszkodowanego w ubezpieczeniu OC i osoby zagrożonej szkodą w rozumieniu art. 439 k.c. Odniesiono się do dyskusji w polskiej literaturze na temat zakresu desygnatów pojęcia "konsument" w prawie ubezpieczeniowym. Sformułowano wnioski de lege ferenda, a także postulaty interpretacji art. 439 k.c. w kontekście ubezpieczeń prywatnych.


Prof. UW dr hab. Magdalena Szczepańska

"Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. (I ACa 17/20)"

Glosa prezentuje problematykę nieważności umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Charakterystyczną cechą tej umowy jest połączenie elementów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Niektóre z tych umów mają dominujący charakter inwestycyjny i ich podstawową funkcją jest inwestowanie środków w określony sposób w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, stanowiącego obligatoryjny element umowy. Treść umowy jest kształtowana zgodnie z zasadą swobody umów, w szczególności w zakresie sposobu ustalania wysokości świadczeń, tworzenia i likwidacji funduszy, zasad alokacji składki i transferu środków.


Katarzyna Kędziora

"Zmiany w MSSF - konsekwencje dla zakładów ubezpieczeń"

Artykuł dotyczy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/25 z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 w zakresie stosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 39, MSSF 9, MSSF 4, a także innych standardów) i jego konsekwencji dla zakładów ubezpieczeń. Głównym powodem zmian było wdrożenie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011, które wprowadziło zmiany sposobu wyznaczania wskaźników referencyjnych w instrumentach finansowych i umowach finansowych (zastąpienie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym). Znajduje to bezpośrednie przełożenie m.in. na sposób wyznaczania stawki WIBOR, czyli kluczowej stawki referencyjnej w Polsce.


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2021-03-30 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.