Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2021-01-04 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2021-01-05  

|<<

   

 >>|

2021-01-04  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2020-12-31  

|<<

     

 

Data publikacji: 2021-01-04

Dz.U. nr: 5148

Prawo Asekuracyjne Nr 4/2020

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


W kwartalniku między innymi:


Beata Mrozowska-Bartkiewicz

"Znaczenie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 28 maja 2020 r."

W dniu 28 maja 2020 r. zostały znowelizowane ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1180) w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów oraz instrumentów nadzorczych nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zagranicznymi zakładami reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług. Na podstawie tej noweli Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) otrzymała nowe kompetencje w stosunku do tych podmiotów, co stanowi istotną zmianę stanu prawnego. KNF została uprawniona do zastosowania określonych sankcji (kar pieniężnych) w razie niewypłacenia przez zagraniczny zakład ubezpieczeń odszkodowań w określonym ustawowo terminie, a w szczególności otrzymała możliwość natychmiastowej interwencji w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiana właściwego organu nadzorczego państwa siedziby zakładu i oczekiwania na właściwą reakcję tego organu. W takim przypadku organ nadzoru będzie mógł wykorzystać wszystkie uprawnienia mu przysługujące w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji.


Marta Ostrowska

"The Principles of Reinsurance Contract Law. Nowa jakość umów reasekuracji"

Artykuł przedstawia międzynarodowy projekt dotyczący umowy reasekuracji - The Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) oraz dokonuje oceny jego potencjalnego zastosowania w praktyce, w tym z perspektywy rynku polskiego. Analiza aktualnych problemów stron umów reasekuracji, tj. niepewności co do prawa i co do stosunku prawnego, tłumaczy motywację PRICL, jak również podkreśla ich wagę. Analizie tej towarzyszy szczególnie istotny w dyskusji głos praktyków. Artykuł porusza również techniczne aspekty zastosowania PRICL, takie jak ich skuteczność prawna w postępowaniu sądowym.


Renata Orzechowska

"Odpowiedzialność podmiotu korzystającego ze środowiska - narzędzia mitygacji finansowych konsekwencji odpowiedzialności za szkodę w środowisku za pomocą ubezpieczeń"

Artykuł jest poświęcony problematyce ubezpieczenia odpowiedzialności podmiotu korzystającego ze środowiska za szkody wyrządzone w środowisku. Umowa ubezpieczenia może być najbardziej optymalną formą zabezpieczenia roszczeń związanych z działalnością zagrażającą środowisku. Przedsiębiorcy mają co do zasady swobodę wyboru zakresu ubezpieczenia i zawarcia umowy ubezpieczenia. W odniesieniu do niektórych rodzajów działalności ustawodawca wymaga od przedsiębiorcy posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek wyrządzenia szkód w środowisku. W artykule zostaną omówione podstawowe zasady odpowiedzialności podmiotu korzystającego ze środowiska, możliwości ubezpieczenia jego odpowiedzialności, w tym przypadki nałożenia ustawowego obowiązku posiadania zabezpieczenia finansowego, oraz ocena skutków wprowadzenia ubezpieczeń środowiskowych w formie ubezpieczeń obowiązkowych.


Iwona Szczęsna

"O konieczności opracowania w Unii Europejskiej jednolitych zasad funkcjonowania ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych na wypadek upadłości ubezpieczyciela"

Unia Europejska od lat pracuje nad opracowaniem jednolitych zasad działania ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych w państwach członkowskich. To odpowiedniki polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Powinno to zwiększyć bezpieczeństwo klientów, czyli ubezpieczonych i poszkodowanych. Nie przesądzono jednak, kogo naprawdę będzie chronić nowa regulacja. Czy wszystkich ubezpieczonych, czy tylko tych, którzy zawrą umowę ubezpieczenia obowiązkowego? Czy tak samo będą chronieni wszyscy Europejczycy, czy tylko mieszkańcy danego kraju członkowskiego? Nie wiadomo też, ile ostatecznie zmiany systemowe będą kosztować polski rynek ubezpieczeń. Jeśli system funkcjonowałby dla wielu linii biznesowych, a uprawnionymi byłyby nie tylko osoby fizyczne, lecz także np. małe i średnie przedsiębiorstwa, to z pewnością ubezpieczenia stałyby się bardzo drogie, a wielu Polaków zostałoby bez ochrony. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi, jaki jest aktualny stan i etap prac legislacyjnych oraz kierunki rozwoju zmian systemowych.


Piotr Wrzesiński

"Wpływ zrównoważonego finansowania (sustainable finance) na działalność zakładów ubezpieczeń"

Artykuł zawiera analizę wpływu opracowywanych obecnie na poziomie europejskim oraz już częściowo wdrożonych przepisów dotyczących zrównoważonego finansowania (sustainable finance) na działalność zakładów ubezpieczeń. Regulacje te będą wpływać na działalność ubezpieczycieli, ponieważ odgrywają oni istotną rolę w przystosowaniu unijnej gospodarki do zmian klimatu. Przede wszystkim działając jako inwestorzy długoterminowi, ponadto jako zarządzający ryzykiem, jak również poprzez odpowiednie zarządzanie udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Na obecnym etapie system wydaje się dość skomplikowany. Przyjęte regulacje w zakresie sustainable finance oznaczają szereg dodatkowych obowiązków dla zakładów ubezpieczeń, w szczególności oferujących ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, m.in. dodatkowe obowiązki informacyjne o charakterze ogólnym, jak również skierowane do poszczególnych klientów, a także ograniczenia dotyczące polityki inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń. Należy również zwrócić uwagę, że przyjęte rozwiązania nie uwzględniają w pełni specyfiki działalności zakładów ubezpieczeń oraz nie biorą pod uwagę różnorodności poszczególnych gospodarek Unii Europejskiej, takich jak polska. W konsekwencji wprowadzenie regulacji sustainable finance będzie z pewnością oznaczało duże wyzwania dla zakładów ubezpieczeń działających w Polsce.


Anna Wietrzyńska-Ciołkowska

"Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i jego praktyczne implikacje dla zakładów ubezpieczeń"

W artykule została przedstawiona podstawa prawna funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz wskazane podmioty, których dotyczy obowiązek wpisu do takiego rejestru, wraz z zakresem zgłaszanych danych. Jednym z takich podmiotów zobowiązanych są nienotowane na rynku giełdowym zakłady ubezpieczeń. W artykule wskazano sankcje grożące podmiotom, które nie dokonują terminowego zgłoszenia lub zmiany danych, jak również praktyczne wyzwania związane z funkcjonowaniem rejestru w formie elektronicznej, które należy mieć na uwadze, dokonując jakichkolwiek zmian objętych zakresem wpisu do rejestru. Zostały również omówione przykładowe obszary, w których korzystanie z danych zawartych w jawnym CRBR może przynieść korzyści zakładom ubezpieczeń (w tym w szczególności działom underwritingowym oraz likwidacji szkód).


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2021-01-04 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.