Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-07-20 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2020-07-21  

|<<

   

 >>|

2020-07-20  

<<<

>>>

 >>|

2020-07-17  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-07-20

Dz.U. nr: 5032

Prawo Asekuracyjne Nr 2/2020

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


W kwartalniku między innymi:


Prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki

"Konsument wobec wyzwań sztucznej inteligencji na rynku ubezpieczeniowym"

W artykule omówiono wpływ pandemii choroby COVID-19 na przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii, w tym technologii sztucznej inteligencji, również w sektorze ubezpieczeń. Korzyści z jej zastosowania - zarówno dla przemysłu ubezpieczeniowego, jak i klientów i konsumentów - są wielorakie. Nie mogą one jednak przesłaniać związanych ze stosowaniem tej technologii zagrożeń i ryzyk, szczególnie dla nabywców polis ubezpieczeniowych. W artykule podjęto próbę identyfikacji tych zagrożeń, omówiono ich charakter oraz warunki, jakie powinny być spełnione w celu ich minimalizacji.


Prof. UŁ dr hab. Bartosz Kucharski

"O rezygnacji z analizy wymagań i potrzeb klienta w dystrybucji ubezpieczeń"

Artykuł porusza problematykę wprowadzonego na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, będącej implementacją dyrektywy IDD, obowiązku przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb klienta na podstawie uzyskanych od niego informacji przez wszystkich dystrybutorów ubezpieczeń. W doktrynie wskazuje się, że dystrybutor nie powinien odmawiać zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli klient nie chce udzielić potrzebnych informacji. Niektórzy twierdzą, że odmowa udzielenia informacji przez klienta jest równoznaczna z jego rezygnacją z analizy wymagań i potrzeb. Artykuł poddaje krytyce ten pogląd, jak również praktykę niektórych dystrybutorów przedstawiania klientom do podpisu druków takiej rezygnacji.


Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

"Regulatory Gaps Concerning the Introduction of New Technologies in Insurance Distribution - the New Role and Activities of Supervisory Authorities. Outline of the Background of the Problem"

Artykuł porusza problematykę braku inicjatywy legislacyjnej ze strony ustawodawcy w zakresie regulacji nowych technologii na rynku ubezpieczeń. Tym samym zarysowuje się wyraźna tendencja, polegająca na przerzucaniu przez ustawodawcę monitorowania i całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo rynku finansowego na organy nadzoru. Eliminowanie luk regulacyjnych odbywa się bowiem poprzez aktywność organów nadzoru związaną z wydawaniem zaleceń, wytycznych, tworzenia Innovation Hub i Regulatory Sandboxes. W artykule przedstawiono zarys problemu związanego z nową rolą i zadaniami organów nadzoru w związku z lukami regulacyjnymi we wprowadzaniu nowych technologii w dystrybucji ubezpieczeń.


Dr Dariusz Fuchs

"Obowiązki (powinności) prewencyjne w świetle prawa prywatnego i publicznego scilicet spei permultum sed rei paulum"

Artykuł stanowi omówienie obowiązków (powinności) prewencyjnych spoczywających na ubezpieczycielu i innych podmiotach stosunku ubezpieczenia, a w szczególności na ubezpieczającym. W analizie uwzględniono aspekty prawnoporównawcze i z tego względu odwołano się do europejskiego projektu o umowie ubezpieczenia (PEICL). Zwrócono uwagę na możliwe rozbieżności interpretacyjne co do zakresu przedmiotowego prewencji, jak też kwestii zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów ze względu na jej wdrożenie przez ubezpieczającego. W treści omówiono również relacje pomiędzy normami prawa publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 826 k.c.


Jakub Oleszczak

"Zmiany w rozumieniu pojęcia ruchu pojazdu pod wpływem orzeczenia TSUE w sprawie C-514/16 Rodrigues de Andrade"

W artykule przedstawiono zmianę w rozumieniu pojęcia ruchu pojazdów, do jakiej doszło w polskim orzecznictwie pod wpływem wyroku TSUE w sprawie C-514/16 Rodrigues de Andrade. W przywołanym orzeczeniu Trybunał uznał, że pojazd znajduje się w ruchu tylko wówczas, gdy jest używany w charakterze środka transportu, a nie narzędzia pracy. To stanowisko jest sprzeczne z dotychczasową linią orzeczniczą sądów polskich, zgodnie z którą pojazd może znajdować się w ruchu niezależnie od funkcji, jaką pełni w chwili zdarzenia.


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-07-20 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.