Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-07-18 >>>

 

Zamówienia publiczne (inne)

 

Nawigacja

2012-07-19  

|<<

   

 >>|

2012-07-18  

|<< 

<<<

>>>

2012-07-17  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-07-18

Dz.U. nr: 3038

Łódź: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

Łódź: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników MPO - Łódź Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 256184 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162882 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6160209, faks 042 6160751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników MPO - Łódź Sp. z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 543600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 545400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 544010,40 / Oferta z najwyższą ceną: 545400,00

  • Waluta: PLN.

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 256184 z dnia 2012-07-17

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-07-18 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.