Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-07-16 >>>

 

Zamówienia publiczne (inne)

 

Nawigacja

2012-07-17  

|<<

   

 >>|

2012-07-16  

|<< 

<<<

>>>

2012-07-13  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-07-16

Dz.U. nr: 3036

Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Warszawa: Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w okresie od 09 marca 2012 r. do 08 marca 2016 r.

Numer ogłoszenia: 250328 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45860 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5784400 centrala, 5784489, faks 022 5784418.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w okresie od 09 marca 2012 r. do 08 marca 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia majątkowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w tym ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakres obligatoryjny:

Element I - ubezpieczenie mienia

Element II - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Element III - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Element IV - ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.00-7, 66.51.52.00-5, 66.51.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 51821,88

  • Oferta z najniższą ceną: 51821,88 / Oferta z najwyższą ceną: 51821,88

  • Waluta: PLN.

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 250328 z dnia 2012-07-13

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-07-16 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.