Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-05-31 >>>

 

Zamówienia publiczne (inne)

 

Nawigacja

2012-06-01  

|<<

   

 >>|

2012-05-31  

|<< 

<<<

>>>

2012-05-30  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-05-31

Dz.U. nr: 3006

Gdynia: Gmina Miasta Gdyni

Gdynia: Ubezpieczenie Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdyni

Numer ogłoszenia: 179674 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125082 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdyni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Ubezpieczenie od szkód materialnych na ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (OWU) - 135 punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni w ukompletowaniu opisanym szczegółowo w pkt. 3.3 oraz w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).

Zamawiający wymaga aby zakres ubezpieczenia obejmował wszelkie szkody materialne polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego zniszczeniu, spaleniu lub uszkodzeniu wskutek niezależny od Ubezpieczającego spowodowany między innymi w wyniku:

-uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej obsługi,

-pożaru wywołanego między innymi uderzeniem pioruna, eksplozją lub implozją,

działaniami wody deszczowej lub innych czynników atmosferycznych,

-ryzyk naturalnych - wiatru, gradu, osunięcia ziemi,

-zjawisk fizycznych - przepięcia, indukcji, pośredniego zjawiska wyładowań atmosferycznych,

-kradzieży z włamaniem dla urządzeń posiadających zabezpieczenie,

-innych wyraźnie nie wyłączonych przyczyn w OWU ( w tym uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia przez użytkowników dróg jeżeli nie można ustalić sprawcy szkody).

2) Ubezpieczenie od ryzyka kradzieży zwykłej - 135 punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni w ukompletowaniu opisanym szczegółowo w pkt. 3.3 oraz w załączniku nr 1 do ( SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.50.00-4, 66.51.54.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-866 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55901,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68759,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68759,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74642,00

  • Waluta: PLN.

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 179674 z dnia 2012-05-30

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-05-31 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.