Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-05-30 >>>

 

Zamówienia publiczne (inne)

 

Nawigacja

2012-05-31  

|<<

   

 >>|

2012-05-30  

|<< 

<<<

>>>

2012-05-29  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-05-30

Dz.U. nr: 3005

Busko-Zdrój: Zespół Opieki Zdrowotnej

Busko-Zdrój: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej ZOZ w Busku-Zdroju.

Numer ogłoszenia: 118523 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120292 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3782401, faks 041 3782768.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej ZOZ w Busku-Zdroju..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej ZOZ w Busku-Zdroju. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Zespół Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach, ul. Duża 21, 25-953 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 347050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 412394,00

  • Oferta z najniższą ceną: 412394,00 / Oferta z najwyższą ceną: 412394,00

  • Waluta: PLN.

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 118523 z dnia 2012-05-29

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-05-30 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.