Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2012-05-29 >>>

 

Prawo

 

Nawigacja

2012-05-30  

|<<

   

 >>|

2012-05-29  

<<<

>>>

 >>|

2012-05-28  

|<<

     

 

Data publikacji: 2012-05-29

Dz.U. nr: 3004

Koszty poszkodowanego w obrębie następstw szkody

(RzU, SN)

Poszkodowanemu należy się zwrot kosztów pełnomocnika, jeżeli okoliczności zdarzenia i szkody przez nie wywołane rzeczywiście determinują konieczność skorzystania z pomocy fachowca.

 

Opublikowane zostało uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z 13 marca br. na temat pokrycia kosztów pełnomocnika z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego (zobacz: SN: koszty uzasadnione i konieczne jako szkoda majątkowa). Przypomnijmy, że w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych:

"Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c., poniesiony na etapie postępowania przesądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?"

podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 75/11) o następującej treści:

"Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową, podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)".

Nie tylko bezpośrednie konsekwencje

Koszty pełnomocnika zaliczyć można do zwykłego następstwa zdarzenia.

Sąd Najwyższy, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego, w uzasadnieniu napisał:

"Nie budzi sprzeciwu pogląd, że normalny związek może wykraczać poza konsekwencje bezpośrednie i umożliwia zaliczenie do zwykłych następstw zdarzenia szkodzącego także uszczerbek majątkowy wynikły z wydatków wymuszonych na poszkodowanym przez wystąpienie zdarzenia".

W tym miejscu SN odwołał się do uchwały w sprawie pokrycia kosztów pojazdu zastępczego z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego (zobacz: Pojazd zastępczy uzasadniony). Zastrzegł przy tym jednak, że:

"Związek pomiędzy wyłączeniem pojazdu z możliwości eksploatacji i potrzebą zastąpienia go pojazdem zastępczym jest jednak bliższy w ciągu przyczyna-skutek niż więź pomiędzy wypadkiem a zaangażowaniem pełnomocnika, który będzie prowadził zamiast poszkodowanego jego sprawy odszkodowawcze w stosunku do ubezpieczyciela".

Niejednoznaczna ocena

Roszczenie podlega weryfikacji także pod kątem, czy dany podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje.

Dlatego też każdy przypadek należy, zdaniem Sądu oceniać indywidualnie:

"Ocena czy tego rodzaju czynności wymagają udziału profesjonalnego pełnomocnika nie wypada jednoznacznie, zależy bowiem od wielu okoliczności, przede wszystkim od tego, jakie szkody spowodował wypadek komunikacyjny; inny jest stopień komplikacji związanych z zgromadzeniem dowodów, kiedy doszło jedynie do uszkodzenia pojazdu, inny kiedy wypadek spowodował szkody na osobach albo nawet ich śmierć".

Ponadto zaznaczył, że:

"Odwołanie się do kazuistyki skłania do ostrożności w formułowaniu stanowczych ocen, że w każdym wypadku skorzystanie z pomocy pełnomocnika-specjalisty pozostaje z wypadkiem przyczynowym, który może być uznany za adekwatny. Samo dążenie do wygody i ujęcia obowiązków poszkodowanemu nie uzasadnia takiego związku, gdyż niedogodność stanowi dolegliwość o charakterze niemajątkowym, niepodlegającą reżimowi odszkodowawczemu".

Pełnomocnik szerzej rozumiany

Na sam koniec Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy zwrocie kosztów pomocy prawnej. W tym kontekście wymienił, że roszczenie podlega weryfikacji także pod kątem, czy dany podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje. Co więcej zaznaczył, że wszystkie te uwagi te można odnieść także do innych form odpłatnej pomocy, w tym kosztu pomocy prawnej czy opinii rzeczoznawcy. (AS)

 

Linki:  

Zobacz także:

Komentarz Aleksandra Daszewskiego


Sąd Najwyższy, tradycyjnie już, wydaje salomonowe wyroki. Tym razem mam nieodparte wrażenie, że jednak bliższe prawdy jest PIU, które podaje, że zwrot kosztów pełnomocnika się należy, ale w wybranych przypadkach. Automatu nie ma.

Niemniej jednak, uchwała i jej uzasadnienie stanowi pewien wyłom w myśleniu, bo do tej pory takie wnioski były odrzucane. Praktyka z kolei zweryfikuje, w jakich przypadkach, komu i ile ubezpieczyciel zapłaci.

Anna Sitarek

 

Zobacz firmy: RzU, SN

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2012-05-29 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.