Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2011-05-23 >>>

 

Zamówienia publiczne (inne)

 

Nawigacja

2011-05-24  

|<<

   

 >>|

2011-05-23  

|<< 

<<<

>>>

2011-05-20  

|<<

     

 

Data publikacji: 2011-05-23

Dz.U. nr: 2749

Rawa Mazowiecka: Zarząd Powiatu Rawskiego

Rawa Mazowiecka: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Numer ogłoszenia: 123366 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121785 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Rawskiego, pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144631, faks 046 8144631.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie:

1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk zniszczenia, uszkodzenia lub utraty,

1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zniszczenia, uszkodzenia lub utraty,

1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,

1.4. Ubezpieczenie pojazdów w zakresie auto-casco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.51.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 46110,00

  • Oferta z najniższą ceną: 46110,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150436,12

  • Waluta: PLN.

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 123366 z dnia 2011-05-20

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2011-05-23 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.