Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2011-05-20 >>>

 

Zamówienia publiczne (inne)

 

Nawigacja

2011-05-23  

|<<

   

 >>|

2011-05-20  

|<< 

<<<

>>>

2011-05-19  

|<<

     

 

Data publikacji: 2011-05-20

Dz.U. nr: 2748

Chorzów: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Chorzów: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu bazowego przeznaczonego do adaptacji na ambulans drogowy typu C

Numer ogłoszenia: 142707 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3490000, 032 3490145, faks 032 2415529 , strona internetowa www.przetargi.chcpio.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu bazowego przeznaczonego do adaptacji na ambulans drogowy typu C.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu bazowego przeznaczonego do adaptacji na ambulans drogowy typu C. Ubezpieczenie komunikacyjne OC pojazdu bazowego (samochód ciężarowy).

Kat. 6

Oznaczenie sprawy: WRU/4/2011.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W związku z tym, iż Zamawiający przeprowadził w 2010 roku postępowanie na Usługę kompleksowego ubezpieczenia Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii PNU/10/2010 (m.in. na ubezpieczenie komunikacyjne OC) w trybie przetargu nieograniczonego oraz przewidział tam zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67.1.6 PZP Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy tj. PZU S.A zamówienia uzupełniającego. Zamówienie to polega na powtórzeniu zamówienia podstawowego. Jednocześnie wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego a przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego tj. zamówienie podstawowe zostało udzielone 28.06.2010r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Oddział Regionalny, Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Mickiewicza 5, 40-953 Katowice, kraj/woj. śląskie.

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 142707 z dnia 2011-05-19

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2011-05-20 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.