Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 Mapa strony

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Ostatnie Dzienniki:

Artykuł: <<< 2017-09-11 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2017-09-12  

|<<

   

 >>|

2017-09-11  

|<< 

<<<

>>>

2017-09-08  

|<<

     

 

Data publikacji: 2017-09-11

Dz.U. nr: 4320

AKADEMIA USTAWY DYSTRYBUCYJNEJ

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.

W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

Część 1 - 14 września


Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń

 1. Sytuacje, w których zakład ubezpieczeń jest traktowany jako dystrybutor ubezpieczeń.
 2. Kryteria uznawania, że pracownik zakładu ubezpieczeń wykonuje czynności dystrybucyjne.
 3. Zasady wykonywania czynności dystrybucyjnych przez zakład ubezpieczeń.
 4. Obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora.
 5. Zasady wynagradzania pracowników wykonujących czynności dystrybucyjne.
 6. Informowanie o charakterze wynagrodzenia pracowników.
 7. Doradztwo świadczone przez zakład ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń.
 8. Zmiany dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez zakład ubezpieczeń.
 9. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń w przypadku zawierania umów ubezpieczenia przez Internet lub przez telefon.


Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - zasady tworzenia i znaczenie prawne

 1. Charakter prawny ustandaryzowanego dokumentu.
 2. Wymogi dotyczące treści ustandaryzowanego dokumentu.
 3. Wymogi dotyczące formy ustandaryzowanego dokumentu.
 4. Sposób doręczenia ustandaryzowanego dokumentu.
 5. Dostosowanie ustandaryzowanego dokumentu do cech klientów z grupy docelowej.
 6. Ustandaryzowany dokument dotyczący produktu i ustandaryzowany dokument dotyczący umowy.
 7. Ustandaryzowany dokument a ogólne warunki ubezpieczenia.
 8. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach obowiązkowych.
 9. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach pakietowych.
 10. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach grupowych.
 11. Sankcje za niedoręczenie ustandaryzowanego dokumentu.
 12. Sankcje za wadliwy sposób zredagowania ustandaryzowanego dokumentu.

Program i zgłoszenia:

Tylko część 1 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Całość - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


Część 2 - 21 września


Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

 1. Kryteria identyfikacji agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 2. Warunki, które muszą być spełnione przez agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 3. Pojęcie "podstawowej działalności przedsiębiorcy".
 4. Pojęcie "ubezpieczeń uzupełniających dostarczane towary lub świadczone usługi".
 5. Rozgraniczenie między agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające a przedsiębiorcą zwolnionym z obowiązku stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 6. Osoba wykonująca czynności agencyjne u agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 7. Obowiązki informacyjne agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wobec klienta.
 8. Zakres obowiązku szkoleniowego.
 9. Multiagent oferujący ubezpieczenia uzupełniające.
 10. Obowiązkowe ubezpieczenie OC (gwarancja ubezpieczeniowa) multiagenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 11. Obowiązki dotyczące reklamacji i skarg klientów.
 12. Nadzór zakładów ubezpieczeń nad agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające.
 13. Nadzór KNF nad agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające.
 14. Rejestrowanie agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
 15. Kwestie udziałów i bliskich powiązań uniemożliwiających skuteczne sprawowanie nadzoru.


Przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji

 1. Warunki zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 2. Pojęcie "ubezpieczenia, które jest uzupełnieniem towaru lub usługi".
 3. Multi-przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania ustawy.
 4. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które są stosowane w odniesieniu do przedsiębiorcy zwolnionego ze obowiązku stosowania ustawy.
 5. Obowiązki informacyjne względem klienta.
 6. Obowiązki dotyczące możliwości składania reklamacji lub skargi przez klienta.
 7. Obowiązki dotyczące uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego działania.
 8. Obowiązki dotyczące właściwego kształtowania zasad wynagrodzenia.
 9. Obowiązki dotyczące właściwego przekazywania treści reklamowych.
 10. Doradztwo świadczone przez przedsiębiorcę zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy.
 11. Problem doręczania ustandaryzowanego dokumentu.
 12. Obowiązki dotyczące ubezpieczeń zawieranych w pakiecie.
 13. Ewidencjonowanie przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy.
 14. Przechowywanie dokumentacji.

Program i zgłoszenia:

Tylko część 2 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Całość - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


Część 3 - 28 września


Zasady ustalania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne

 1. Definicja "wynagrodzenia" w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 2. Ogólne wymogi prawne dotyczące zasad wynagradzania agentów ubezpieczeniowych.
 3. Wynagrodzenie agenta wyłącznego.
 4. Wynagrodzenie multiagenta.
 5. Wynagrodzenie agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 6. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od ogólnych wyników sprzedaży, wyników sprzedaży określonego produktu ubezpieczeniowego.
 7. Inne niż prowizja sposoby wynagradzania agenta/multiagenta ubezpieczeniowego.
 8. Techniczne sposoby określania wynagrodzenia w umowie agencyjnej.
 9. Wynagrodzenie osoby wykonującej czynności agencyjne.
 10. Informowanie klienta o charakterze wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego.
 11. Określanie sposobu wynagradzania pracowników zakładu ubezpieczeń wykonujących czynności dystrybucyjne.
 12. Informowanie klienta o charakterze wynagrodzenia pracowników zakładu ubezpieczeń wykonujących czynności dystrybucyjne.
 13. Określanie wynagrodzenia brokera ubezpieczeniowego w przypadku zawarcia porozumienia kurtażowego i w jego braku.
 14. Wynagradzanie dystrybutora w przypadku ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym.


Multiagent ubezpieczeniowy według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 1. Obowiązki dotyczące ustalenia, czy dany podmiot prowadzi działalność multiagencyjną.
 2. Zasady weryfikacji obowiązkowego ubezpieczenia OC lub gwarancji ubezpieczeniowej multiagenta.
 3. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC (gwarancji ubezpieczeniowej) multiagenta.
 4. Kompetencje nadzorcze KNF w stosunku do multiagenta.
 5. Zasady wynagradzania multiagenta.
 6. Szczególne obowiązki informacyjne multiagenta wobec klientów.
 7. Szczególne zasady doradztwa świadczonego przez multiagenta dla klientów.
 8. Obowiązki szkoleniowe multiagenta ubezpieczeniowego (z uwzględnieniem kwestii zaliczania szkoleń odbytych u jednego z ubezpieczycieli na poczet szkoleń u innego ubezpieczyciela).
 9. Obowiązki multiagenta dotyczące reklamacji i skarg składanych przez klientów.

Program i zgłoszenia:

Tylko część 3 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Całość - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


Część 4 - 5 października


Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych

 1. Ubezpieczenie obowiązkowe danego rodzaju jako "produkt ubezpieczeniowy".
 2. Grupa docelowa klientów w ubezpieczeniach obowiązkowych.
 3. Przynależność klienta do grupy docelowej a kwestia wcześniejszego wypełnienia przez niego obowiązku ubezpieczenia (w kontekście unikania podwójnego ubezpieczenia).
 4. Strategia dystrybucji ubezpieczenia obowiązkowego dostosowana do potrzeb grupy docelowej.
 5. Szczególne zasady wynagradzania dystrybutorów ( i osób wykonujących czynności dystrybucyjne) w ubezpieczeniach obowiązkowych (wobec szczególnych zasad oferowania produktów poszczególnych ubezpieczycieli).
 6. Doradzanie klientowi przez dystrybutora w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych.
 7. Obowiązek dystrybutora czy jego prawo sugerowania ubezpieczenia nadwyżkowego ponad ubezpieczenie obowiązkowe.
 8. Zakres niezbędnego szkolenia dystrybutora prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe.
 9. Obowiązki informacyjne dystrybutora dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego.
 10. Ustandaryzowany dokument dotyczący ubezpieczenia obowiązkowego - zasady redagowania i doręczania.
 11. Reklamacje dotyczące dystrybutora ubezpieczenia obowiązkowego.


Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

 1. Ubezpieczenie grupowe jako produkt ubezpieczeniowy.
 2. Ubezpieczający i ubezpieczony jako klienci dystrybutora ubezpieczeń grupowych.
 3. Grupa docelowa klientów w ubezpieczeniach grupowych (i uwzględnianie jej potrzeb).
 4. Obowiązki informacyjne dystrybutora w ubezpieczeniach grupowych.
 5. Obowiązki informacyjne ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.
 6. Zasady wynagradzania dystrybutorów (i osób wykonujących czynności dystrybucyjne) w ubezpieczeniach grupowych.
 7. Zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.
 8. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach grupowych - zasady redagowania i doręczania.
 9. Reklamacje na działalność dystrybutora w ubezpieczeniach grupowych.

Program i zgłoszenia:

Tylko część 4 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Całość - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


Część 5 - 12 października


Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów ubezpieczeń według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 1. Egzamin "wstępny" dla agentów ubezpieczeniowych i osób wykonujących czynności agencyjne.
 2. Egzamin "wstępny" dla agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające i osób wykonujących czynności agencyjne u agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
 3. Zakres podmiotowy obowiązku szkoleniowego.
 4. Sposób konstruowania programu szkolenia w zależności od charakterystyki dystrybutora.
 5. Powstanie obowiązku szkoleniowego.
 6. Wymagany zakres merytoryczny szkolenia - kwestia uwzględnienia tematyki produktowej i tematyki ogólnoubezpieczeniowej.
 7. Szkolenia dla dystrybutorów ubezpieczeń life i non life.
 8. Kompetencje osób prowadzących szkolenia - ich wykazywanie i dokumentowanie.
 9. Szkolenie w formie e-learningu.
 10. Test zaliczeniowy - konstrukcja, typ pytań, skala trudności, sposób oceniania, dokumentowanie.
 11. Treść i forma dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia.
 12. Kwestia zaliczania szkolenia odbytego u jednego ubezpieczyciela na poczet wymogów koniecznych dla wykonywania dystrybucji u innego ubezpieczyciela.
 13. Kwestia finansowania szkoleń - traktowanie szkoleń lub usług im towarzyszących jako korzyści finansowej na rzecz dystrybutora lub na rzecz osoby wykonującej czynności dystrybucji ubezpieczeń.


Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej jako podmioty uprawnione do składania reklamacji.
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez brokerów ubezpieczeniowych.
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez multiagentów ubezpieczeniowych.
 4. Osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej jako podmiot składający reklamację.
 5. Reklamacje a umowa gwarancji ubezpieczeniowej.
 6. Przyjmowanie reklamacji złożonej agentowi wyłącznemu.
 7. Rozróżnienie reklamacji dotyczących "ochrony ubezpieczeniowej" i dotyczącej innych kwestii niż ochrona ubezpieczeniowa.
 8. Kwestia koordynowania udzielania odpowiedzi na reklamację pomiędzy zakładem ubezpieczeń i multiagentem.
 9. Sankcje za wadliwą odpowiedź na reklamację.
 10. Sankcje za brak odpowiedzi na reklamację.
 11. Rozliczenia pomiędzy dystrybutorem a ubezpieczycielem związane z wadliwością odpowiedzi na reklamację lub brakiem odpowiedzi.
 12. Rozliczenia pomiędzy dystrybutorem a ubezpieczycielem związane z uwzględnieniem reklamacji.
 13. Reklamacja a skarga.

Program i zgłoszenia:

Tylko część 5 - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Całość - Akademia Ustawy Dystrybucyjnej


 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2017-09-11 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.